ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT - ÎNGRIJITOR -

Descarca concurs de aici

Nr. 801/29.10.2020

ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT

- ÎNGRIJITOR -

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (Emitent: GuvernuL României, publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 31 martie 2011, data intrării în vigoare: 31 martie 2011),

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi, judeţul Călăraşi, anunţă scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă–40 de ore/ săptămână.

Publicarea anunţului în/la:

 1. Monitorul Oficial al României, în data de: 04.11.2020
 2. Ziarul ,,JURNALUL NATIONAL” , in data de: 04.11.2020.
 3. Portalul posturi.gov.ro, în data de 04.11.2020
 4. Site-ul scolii: www.scoala3chirnogi.ro, in data de: 04.11.2020
 5. Sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Chirnogi, în data de 04.11.2020

Locul de desfășurare a concursului:

 • Concursul va avea loc la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Termenul de depunere a dosarelor:în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,la secretariatul unităţii de învățământ.

 • Relaţii la telefon: 0242/524394 și/sau la sediul instituţiei din: comuna Chirnogi, str. Pietruita, nr. 37, judeţul Călăraşi, Cod poştal: 917025.

Pentru a ocupa postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • diplomă de 10 clase;
 • 1 an și 6 luni vechime în domeniu;
 • apt medical;
 • să nu aibă antecedente penale.

Etapele şi probele de concurs:

 • Etapa I - Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.
 • Etapa a II-a - Proba scrisă- la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

   - Proba practică - la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

 • Etapa a III-a – Interviul – la sediul şcolii, conform calendarului de desfăşurare a concursului.

Punctajele pentru probele concursului:

a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;

c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declarați admiși la proba practică numai candidații care au obținut minimum 5o puncte la proba scrisă.

Sunt declarați admiși la interviu numai candidații care au obținut minimum 5o puncte la proba practică.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 3. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

Actele prevăzute de la nr.crt.2 până la nr. crt. 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul în care, ulterior publicării anunţului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

 

Bibliografie:

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.079 din 31.08.2016.

2.   LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în muncă.

3. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) .

4. LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).

5. Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate prin ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*).

6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

7. Noțiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate

 

Tematica de concurs :

 • Reguli de efectuare a curăţeniei.
 • Noţiuni fundamentale de igienă.
 • Reglementări privind securitatea muncii.
 • Reglementări privind apararea împotriva incendiilor .
  • TITLUL IV. Personalul unitatilor de invatamant, CAPITOLUL I, Dispozitii generale si CAPITOLUL III. Personal nedidactic, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

Probele de concurs:

1. Proba scrisă

Proba scrisă va consta în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant, conform bibliografiei și tematicii de concurs.

2. Proba practică

Proba practică poate fi susținută doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.

Proba practică va consta în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

Proba practică se va desfășura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;

c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

3. Interviul

Interviul poate fi susținut doar de către candidații declarați admiși la proba practică.

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situațiile de criză;

e) inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Depunerea dosarelor: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, între orele 8:00-14:00, la secretariatul şcolii.

Selecţia dosarelor: 19 noiembrie 2020

Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere: 19noiembrie 2020, ora 16.00

Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor: 20 noiembrie 2020, intre orele 10:00- 14:00, la secretariatul şcolii

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru selecţia dosarelor: 20 noiembrie 2020, ora 16:00

Proba scrisă: 26 noiembrie 2020, ora 9:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 26 noiembrie 2020, ora 16:00

Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă: 27 noiembrie 2020, între orele 8:00-12:00, la secretariatul școlii

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru proba scrisă : 27 noiembrie 2020, ora 16:00

Proba practică: 2 decembrie 2020, ora 9:00

Afișarea rezultatelor la proba practică: 2 decembrie 2020, ora 16:00

Depunerea contestațiilor cu privire la proba practică: 3 decembrie 2020, între orele 8:00- 12:00, la secretariatul şcolii

Analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor contestaţiilor depuse pentru proba practică: 3 decembrie 2020, ora 16:00

Proba de interviu: 4 decembrie 2020, ora 9:00

Afisarea rezultatelor: 4 decembrie 2020, ora 14:00.

Depunerea contestaţiilor: 4 decembrie 2020, orele 14.00-16.00

Afişarea rezultatelor finale: 07 decembrie 2020, ora 16:00

 

Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.3 Chirnogi,

Str. Pietruita, nr. 37, comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi, telefon: 0242/524394

Angajator:                           Școala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi

Tip angajator:                     Instituţie publică de învăţământ

Categoria postului:            Funcţie contractuală

Judeţ:                                    Călăraşi

Tipul postului:                     Permanent

Serviciul:                            Didactic auxiliar

Nivelul postului:                 Funcţiede execuţie

 

Afişat astăzi, 29 octombrie 2020  

Director,

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Consiliul elevilor

PRESEDINTE – ȚIGĂNILĂ SIMONA MIHAELA -CLASA A-VIII-A VICEPREȘEDINTE – RĂUS...

PDI

  PDI  2015-2018

Optiuni strategice

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte î...

Online acum

Avem 51 vizitatori și niciun membru online